top of page

ZÁPIS Z LISTOPADOVÉHO JEDNÁNÍ VV ČSJ 2019

Čtvrtek, 21. listopadu 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí

Přítomni: Bobek, Brabec (od 13:50), Fantová (od 13:00), Kraus, Musil, Soušek (do 13:45), Vašík, Sünderhauf (do 16:45)

Omluveni: Lambl

PR: Skořepová (od 13:15)

KK: Ondráček


Výkonný výbor jednohlasně potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka o kooptaci člena VV ČSJ Ondřeje Bobka za odstoupivšího Milana Páleníčka.

Výsledky hlasovaní per rollam  ze dne 6. 11. 2019 -  1) Návrh trenéra na složení členů SCM 29er; 2) Návrh trenéra na složení členů SCM s SpS Bic Techno

1) Výkonný výbor schválil návrh trenéra SCM 29er Davida Křížka na složení členů SCM 29er pro rok 2020 následovně:

SCM 29er A: Jaroslav Čermák - Petr Košťál, Michal Krsička - Lukáš Krsička, Anna Justová - Barbora Šabatová, Šimon Jurečka - Matěj Jurečka, Lucie Košatová - Anna Košťálová

SCM 29er B: Vojtěch Cibulka - Petr Tupý, Tibor Nevelöš - Adam Nevelöš, Markéta Bauerová - Vanda Paigerová, Alexander Nahodil - Jan Sušil, Lukáš Dadák - Dan Viščor, Anna Teubnerová, Tadeáš Tkadlec - Adam Hudec

Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasů:

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Zdeněk Sünderhauf, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Výkonný výbor schválil návrh trenéra SCM a SpS Bic Techno 293 Karla Lavického na složení členů SpS a SCM Bic Techno 293 pro rok 2020 následovně:

SpS Bic Techno 293 A: Nela Sadílková, Tibor Nevelöš, Nicol Říčanová SpS Bic Techno 293 B: Markéta Štěpánková

SCM Bic Techno 293 A: Kateřina Švíková, Kristýna Piňosová, Kristýna Chalupníková, David Drda, Adam Nevelöš

SCM Bic Techno 293 B: Kateřina Altmannová, Barbora Švíková

Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasů:

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Zdeněk Sünderhauf, Radim Vašík

Proti: 0

Zdržel se: 0

Jako host se zúčastnil zasedání Výkonného výboru Radek Sünderhauf, aby představil členům VV

možnosti programu Microsoft Office 365 a Microsoft Teams pro potřeby ČSJ.

1) Projednání zápisu

Zápis z říjnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.

K úkolu 19-23 (Zpracovat a zaslat členům VV návrh strategie komunikace ČSJ):

Úkol splněn. K. Fantová předložila členům VV návrh Strategie komunikace ČSJ pro období 2020 – 2022, ve kterém jsou zapracovány připomínky členů PR komise. Za velký přínos PR komise považuje nabídku M. Horanské z Newtonmedia, která bude každý den dělat monitoring médií týkajících se jachtingu. Výkonný výbor vzal tento návrh na vědomí.

K úkolu 19-46 (Zaslat M. Souškovi do 5. 12. 2019 požadavky na rozdělení rozpočtu ve svých kapitolách dle stanovených celkových nákladů 2020):

Úkol trvá. Na základě dnešního jednaní členové VV zašlou M. Souškovi požadavky na rozdělení rozpočtu ve svých kapitolách dle stanovených celkových nákladů do 5. 12. 2019.

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace z jednání Trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie. Zápis z jednání TMK a JA je přílohou tohoto zápisu.

Z. Sünderhauf – TMK – předložil návrh na doplnění Trenérsko-metodické komise o následující členy: Robert Kába, Nikol Staňková, Štěpán Novotný, Ondřej Bobek, Jakub Kozelský, Ivan Šenkýř

Milan Hájek, Jan Hirnšal, David Křížek. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Vašík, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Bobek) návrh na doplnění členů TMK schválil. VV ukládá D. Dvořákové doplnit nové členy TMK na webu ČSJ.

Z. Sünderhauf – TMK – předložil návrh úprav směrnice D6. VV hlasováním (pro: Brabec, Bobek, Fantová, Musil, Vašík; proti: 0; zdržel se: Kraus, Sünderhauf) návrh úprav směrnice D6 schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice D6 na webu ČSJ v sekci dokumenty.

3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 

J. Kraus – KVS – podal informace z průběhu oponentur v Centru sportu MV ČR Olymp, které se konaly 19. 11. 2019. Spolu s J. Krausem se oponentur účastnil člen KVS M. Maier. Zde J. Kraus vyzdvihl profesionální a velmi precizní zhodnocení výkonnosti reprezentantů Michaelem Maierem, stejně jako jím přednesenou zprávu o budoucím předpokládaném vývoji olympijského jachtingu. Pro rok 2020 zůstávají zařazeni Ondra a Viktor Teplých na pozici instruktor sportu na plný úvazek (tj. beze změny). Karlovi Lavickému je nově navýšen úvazek z polovičního na plný. Jakub Halouzka nebude pokračovat na pozici smluvní sportovec.            

J. Kraus – KVS – předložil návrh KVS na přerozdělení rezervy KVS, následovně:T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil následující protinávrh, který byl hlasováním (pro: Bobek, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválen:
VV jednohlasně schválil návrh O. Bobka na navýšení nákladového budgetu trenéra SCM Štěpána Novotného pro rok 2019 o částku 16 215,- Kč.

VV jednohlasně schválil následující návrh místopředsedy ČSJ T. Musila na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a RDJ z rozpočtové rezervy ČSJ:

Kristýna Chalupníková za 9. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) –

19 251,- Kč

Nela Sadílková za 13. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) – 14 881,- Kč

Nicol Říčanová za 15. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) – 13 233,- Kč

Výkonný výbor všem závodníkům gratuluje!


celý zápis - zdeZdroj: sailing.cz

29 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page